Definisjoner utslippsfritt

Generelt
Det kan være mye forvirring knyttet til klimabegreper, og hvilken betydning ulike personer og aktører tilegner disse. Det kan derfor være nødvendig å presisere hva som menes når slike begreper benyttes, for eksempel i forbindelse med anbud. Et eksempel er Viken fylkeskommune som har gjort vedtak på at når de benytter begrepet «utslippsfritt» så skal det forståes på samfunnsnivå og inkludere biogass.

Arbeidsmaskiner
Arbeidsmaskiner kommer i mange varianter – alt fra store dumpere til håndholdte redskaper som hekksaks og motorsag. I forbindelse med kommunal drift er det først og fremst snakk om maskiner og utstyr for avfallshåndtering/renovasjon, vedlikehold av parker og anlegg, samt regulære gartneroppgaver. Eksempel på noen av de vanligste arbeidsmaskinene i forbindelse med byggearbeider og kommunal drift finner du i oversikten til Klima Østfold.

Utslippsfrie arbeidsmaskiner
Utslippsfrie arbeidsmaskiner er her definert som løsninger som baserer seg på strøm (inkludert både kabeltilkobling og batteri, eller en kombinasjon av disse), hydrogen (inkludert batterielektriske hybridløsninger) og biogass. For en del maskintyper er markedet for utslippsfrie alternativer godt, mens for andre kan det være svært begrenset. Det vil si at alle utslippsfrie arbeidsmaskiner også er fossilfrie, men ikke vise-versa. Standard Norge arbeider med en ny Norsk Standard for Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Termer og definisjoner (NS 3770-1).

Fossilfrie arbeidsmaskiner
Fossilfrie arbeidsmaskiner er utslippsfrie maskiner og utstyr, samt løsninger som baserer seg på bærekraftig bioenergi og biobasert brensel som pellets og biodiesel.

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser
Utslippsfri byggeplass betyr at alle prosesser, inkludert arbeidsmaskiner på bygge- og anleggsplassen, er utslippsfrie.