Beregning av potensial for utslippsreduksjon fra person-, vare- og lastebil

Effektkalkulator for person-, vare- og lastebil
Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har kalkulatorer som hjelper deg å beregne miljøeffekten med hensyn til utslipp fra kjøretøy som tilfredsstiller enten basiskrav, avanserte krav eller spydspisskrav. På sidene til DFØ og Miljødirektoratet finner du kalkulator både for personbiler, varebiler og lastebiler som kan være aktuelle å benytte i forbindelse med utslippsfri bygg- og anleggsplass, samt kommunal drift: