Beregning av potensial for utslippsreduksjon fra person, varebil og lastebil

Effektkalkulator for person, arebil og lastebil
Hensikten med å stille miljøkrav er å redusere miljøbelastningen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har kalkulatorer som hjelper deg å beregne miljøeffekten med hensyn til utslipp fra kjøretøy som tilfredsstiller enten basiskrav, avanserte krav eller spydspisskrav. På sidene til DFØ finner du kalkulator både for personbiler, varebiler og lastebiler: