Livssykluskostnader (LCC)

Generelt
Livssykluskostnader (LCC) omhandler alle kostnadene som ansakaffelsen genererer gjennom hele levetiden. Det inkluderer investeringskostnader og kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, samt kostnader ved avhending. Hensikten med LCC-verktøyet er å beregne hvilke løsninger eller tilbud som lønner seg når man tar hensyn til totalkostnadene.

DFØ sitt verktøy for å beregne LCC
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har verktøy for å beregne livsykluskostnader. Ved bruk av regnearkene kan du planlegge, evaluere og følge opp totalkostnadene for en anskaffelse, blant annet for bil og gulvvaskemaskin.

Upphandlingsmyndigheten sitt verktøy for å beregne LCC
Upphandlingsmyndigheten (UHM) har laget et generelt verktøy for LCC-beregninger. Du kan få en idé om hvor stor den reelle kostnaden for et produkt eller en tjeneste vil være i løpet av brukstiden. Les mer om LCC-verktøy her.

Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet (Kilde: anskaffelser.no)

Innkjøpskostnad og driftskostnad
De nye utslippsfrie maskinene er gjerne dyrere ved innkjøp enn dagens dieseldrevne maskiner. Gjennom maskinens levetid vil imidlertid innkjøpskostnaden utgjøre en mindre del av det totale kostnadsbildet. Dersom man inkluderer kostnader gjennom hele livssyklusen av maskinen, vil det billigste alternativet også ofte være det som er best for miljøet. Dette skyldes blant annet at de utslippsfrie maskinene krever mindre vedlikehold, er mer energieffektive og benytter billigere drivstoff.

Eksempel
I Sintef-rapporten «Nullutslippsgravemaskin: Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner» har blant annet DFØ dokumentert en livssykluskostnad (LCC), som omfatter både anskaffelses-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

Resultatene viser at den største kostnaden for dieselgravemaskinen er driftskostnader, etterfulgt av anskaffelseskostnader, vedlikeholdskostnader og andre kostnader. For den elektriske gravemaskinen er anskaffelseskostnader høyest etterfulgt av andre kostnader, restverdi, driftskostnader og vedlikeholdskostnader. Resultatene viser at den elektriske gravemaskinen har høyere anskaffelseskostnader enn diesel, men lavere driftskostnader. Etter en 10-års periode ble det konkludert med at en elektrisk gravemaskin kan være mer konkurransedyktig enn en dieseldrevet gravemaskin. Fordelen til elektriske løsninger vil styrke seg enda mer når kjøpsprisen og batteriprisen på elektriske gravemaskiner reduseres og når den produseres i større serier.