Hva skal til for å lykkes?

Utslippsfrie arbeidsmaskiner kommer som nevnt i mange varianter, og for større innkjøp kan det være snakk om flere maskiner eller en hel byggeplass. Suksesskriteriene nedenfor retter seg først og fremst mot kommuner og foretak med innkjøp av en viss størrelse der kostnaden ved å vurdere et utslippsfritt alternativ har påvirkning på utfallet. Suksesskriteriene er først og fremst knyttet til anskaffelser av utbygging- eller vedlikeholdsprosjekter med utslippsfri anleggsdrift. De fleste av punktene er også relevante når det gjøres innkjøp av utslippsfrie maskiner.

  • Ledelsesforankring 
   Selv om utslippsfrie løsninger gjerne er økonomisk fordelaktige i et livssyklusperspektiv er denne type anskaffelser ofte både tidkrevende og fordyrende i innkjøpsfasen. Erfaringsmessig er det derfor avgjørende med forankring i strategier og planverk for å lykkes med en utslippsfri anskaffelse.

   • Finn din forankring!
  • Forarbeid
   Forarbeidet er avgjørende for å lykkes. Det er viktig å kartlegge eget behov, men også å orientere seg med hensyn til hvilke muligheter som finnes. Her kan det være nyttig å trekke på egne og andres erfaringer med utslippsfrie anskaffelser:

   • Generelt: Husk at påvirkningsmuligheten er størst tidlig i prosessen.
   • Behovskartlegging: Finn ut – hva er behovet!
   • Tilgjengelighet: Finn ut hvilke maskiner / løsninger som kan fylle behovet!
   • Erfaringskartlegging: Finn ut om det finnes erfaringer (internt / eksternt) fra tidligere innkjøp som kan gjenbrukes. (For kommuner: Oslo kommune har for eksempel gode felleskrav, men disse kan ikke nødvendigvis gjenbrukes der markedet er mindre modent.)
   • Dialog med markedet: Oppdatert kunnskap om marked og maskiner er viktig. (For kommuner: Ha god dialog med markedet for å få innspill på tilgjengelighet på maskiner, tiltak for tilrettelegging, samt krav og kriterier i anbudsdokumenter.)
   • Offentlig anskaffelse: Anskaffelsesprosessen steg for steg er DFØs standard prosessmodell for gjennomføring av en offentlig anskaffelse fra utfordringen oppstår til gevinster er realisert, kontrakten er sluttført og evaluert.
   • Stadig nye muligheter: Husk at dette er nybrottsarbeid. Det kan medføre at det oppstår nye utfordringer, og man må kanskje endre kravene underveis. Derfor er det viktig med tett oppfølging i hele prosjektperioden og å ha fastsatt klare retningslinjer for hvordan eventuelle avvik skal håndteres!
  • Tidsbruk
   På bakgrunn av punktene ovenfor er det naturlig at tidsbruken vil variere avhengig av tidligere erfaring og kjennskap til markedet, samt hva innkjøpet består i. På generelt grunnlag bør man ta høyde for at denne type grønne innkjøp krever god planlegging og gjerne litt kunnskapsinnhenting, særlig når man skal gjøre dette for første gang.

   • Sett av godt med tid og tilstrekkelig med ressurser slik at forarbeidet blir gjort skikkelig – da er det mye enklere å lykkes!
  • Strømtilgang
   Et viktig suksesskriterium er at bestiller påtar seg ansvar for strømtilgangen. Det vil si at dersom oppdraget skal gjennomføres med elektriske maskiner, bør bestiller (kommunen) sørge for tilrettelegging for strøm slik at entreprenøren kan koble seg rett på ved oppstart.

   • Ta tidlig kontakt med aktuell nettleverandør for å kartlegge strømtilgang!
 • Etterspørre klimaløsninger
  • Start med de lavthengende fruktene – ta i bruk de utslippsfrie løsningene som allerede finnes!
  • Kom i gang med grønne innkjøp. (Offentlige oppdragsgivere: Jfr. Anskaffelsesloven § 5 første ledd fremgår det en plikt om å innrette anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant.)
  • Ikke vent til teknologien/markedet er overmodent.
  • Mangel på maskiner og utstyr er en utfordring og det offentlige spiller en særs viktig rolle i å etterspørre klimaløsninger. For å drive markedet fremover må det etterspørres utslippsfrie/fossilfrie maskiner selv om disse ikke finnes pr. i dag.