Økonomiske støtteordninger i Norge

Nedenfor er det listet opp noen relevante støtteordninger i forbindelse med anskaffelser av utslippsfrie maskiner eller utbyggingsprosjekter som benytter seg av denne type maskiner i Norge.

Enova
Enova støtter både det offentlige, bedrifter og privatpersoner, og har flere ulike støtteprogrammer. De tilbyr blant annet støtte ved innkjøp av kjøretøy og anleggsmaskiner som går på elektrisitet eller biogass. Ler mer om Enovas støtteordninger på Støtte til energi- og klimatiltak i virksomheter.

Klimasats
Klimasats er Miljødirektoratets støtteordning for kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak for gjennomføring av klimatiltak. Klimasats kan støtte merkostnader ved investering i utslippsfrie og biogassdrevne maskiner som faller utenfor Enovas ordninger. Les mer om Klimasats på Klimasats – støtte til klimatiltak.

Grønn plattform
Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape raskere investeringer fra bedrifter i grønne, bærekraftige løsninger og produkter, og omfatter hele verdikjeden fra forskning til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva forvalter midlene.

Kommunalbanken
Kommunalbanken tilbyr grønne lån med lavere rente til investeringer som bidrar til å løse fremtidens klima- og miljøutfordringer i dag, inkludert anskaffelse av anleggsmaskiner. I Kriteriesett for grønne lån finner du en nærmere beskrivelse av ordningen og hvilke krav som gjelder. Alle kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper og andre virksomheter med kommunal garanti kan søke om grønt lån i Kommunalbanken.

PILOT-E
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet. De skal også bli tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt. PILOT-E følger opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingen – fra idé til marked. Utlysningen i 2017 ga støtte til prosjekter som fremmer utslippsfri transport på land. Et av prosjektene som fikk tildeling jobbet for å utvikle el- eller hydrogenbaserte løsninger for tunge lastebiler, betongbiler og gravemaskiner. Tildelingen i 2019 gikk til å utvikle utslippsfri teknologi innen hydrogenbasert transport og bygg- og anleggsvirksomhet.