Livssyklusanalyse (LCA)

Generelt
Livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å beregne miljøbelastningen gjennom hele livsløpet, fra «vugge til grav», eller helst «vugge til vugge». Det vil si råvareutvinning, produksjon, transport, bruksfase til avhending eller gjennbruk av et produkt eller tjeneste. En livssyklusanalyse kan vise hvilke miljøpåvirkninger som er størst, hva som er bakgrunnen til disse og hvilken fase i levetiden som er viktigst i forhold til ulike miljøbelastninger.

Illustrasjon av livsyklusen til et produkt (Kilde: LCA.no)

 

Verktøy for en LCA-analyse
Analyser gjort i verktøyet SimaPro, kan gi informasjon om hvilke krav som er relevante ved beregning av miljøbelastninger i en anskaffelse. LCA innebærer ingen kostnadsberegninger.

Systemgrense
For å få en god livssyklusanalyse må man definere systemgrenser. Det defineres hvor detaljert produktsystemet skal studeres, og hvilke utslipp som evalueres. Det er viktig å gi en begrunnelse dersom man utelukker noen prosesser eller data. Tilgjengelig data til analyse kan være begrenset ved at man for eksempel ikke har data for et bestemt produkt, men en gjennomsnittsdata for et tilsvarende produkt.

Når man definerer systemgrenser må man noen ganger skjære igjennom, ellers kan detaljnivået bli veldig omfattende. Ofte kan det være lurt å definere et cut-off kriterie; for eksempel at man ser bort ifra alle komponenter som bidrar med mindre enn 1 % av de totale utslippene. Andre viktige systemgrenser som bør være med er geografiske grenser (skal man ta med massetransport til og fra bygge- og anleggsplassen eller persontransport?) og tid (hvilket år kommer dataene fra?).

Læringsutbytte ved elektrifisering av arbeidsmaskiner
I Sintef-rapporten «Nullutslippsgravemaskin: Læringsutbytte fra elektrifisering av anleggsmaskiner» har blant annet DFØ dokumentert en livssykluskostnad (LCC). Den omfatter både anskaffelses-, drifts- og vedlikeholdskostnader. LCA ble brukt for å tallfeste miljøpåvirkninger fra 17,5 t diesel gravemaskin og en 17,5 t elektrisk gravemaskin, med mål om å dokumentere og sammenlikne klimagassutslipp mellom de to alternativene. LCA-resultatene viser en utslippsreduksjon av klimagasser på 8494 %  fra ombygging av en 17,5 t diesel til en 17,5 t elektrisk gravemaskin. Resultatene for dieselgravemaskin viser at de største miljøpåvirkninger kommer fra dieselforbruk i drift og produksjon av gravemaskinen. Resultatene for den elektriske gravemaskinen viser at det også foregår klimagassutslipp i ombyggingsprosessen (batterier, elektriskmotor og invertere) samt installasjon på byggeplassen (container og kabel).