Utslippsfri anleggsplass: Olav Vs gate i Oslo kommune

Utslippsfrie arbeidsmaskiner i Olav Vs gate (Kilde: Kunnskapsbyen Lillestrøm)

Forankring
I Oslo står byggeplassene for omtrent 7 % av klimagassutslippene. Ved oppstart av arbeidene i Olav Vs gate september 2019, var den utslippsfrie anleggsplassen forankret både i Byrådets forslag til ny klimastrategi* og Klimabudsjettet for 2020**.

*) Med mål om at de kommunale byggeplassene skal bli utslippsfrie i 2025.
**) En omstilling av bygg- og anleggsbransjen til å jobbe mer utslippsfritt er et av tiltakene som skal bidra til at Oslo når sine mål om reduksjon av klimagassutslipp.

Dokumentasjon
Oppgraderingen av Olav Vs gate / Klingenberggata betegnes gjerne som verdens første utslippsfrie anleggsplass. Det innebærer at gravemaskiner, hjullastere og annet utstyr innenfor byggegjerdet skulle operere utslippsfritt – i dette tilfellet elektrisk.  I Bymiljøetatens rapport om erfaring med elektriske anleggsmaskiner i Olav Vs gate, kommer det frem at prosjektet har spart 52 % av utslippene sammenlignet med om det hadde vært gjennomført fossilfritt, og 99 % av utslippene sammenlignet med om det hadde vært gjennomført på ordinær diesel.

Antall liter diesel spart pr. maskintype og antall kilo CO2 spart pr. maskinkategori
(Kilde: Oslo kommune)

Erfaringer
Videre kommer det frem av rapporten at prosjektet opplevde enkelte utfordringer i starten, blant annet ved at maskiner gikk tom for strøm. Dette bedret seg etter hvert som det ble en rutine å sette maskinene på lading når de ikke ble brukt. Maskinførerne måtte også lære seg å bli mer effektive i å utnytte den energien som var tilgjengelig, det vil si å planlegge arbeidsoperasjoner mer nøye for å unngå unødvendig bruk av energi. Videre pekes det på at byggherre burde stå ansvarlig for å fremskaffe strøm. Dette fordi entreprenørene anså mangel på strøm som en vesentlig tids- og kostnadsdriver, samt en risiko som ville ha blitt forholdsmessig høy å bære. Selv om Oslo kommune tok dette ansvaret, og det viste seg at tilgang på strøm i prosjektområdet var svært god, erfarte de likevel at det tok tid å få strøm på plass, og at byggestrøm først ble tilgjengelig dagen etter oppstart. En lærdom fra prosjektet er at tett kontakt i forkant med nettselskapet er sentralt for å få en realistisk tidslinje og kostnadsestimat.

Til gjengjeld er erfaringene med elektriske maskiner at det er mindre støy og bedre luft på arbeidsplassen, noe som gir bedre arbeidssikkerhet og miljø for de ansatte. I tillegg opplever de at redusert støy og lukt gjør at de føler seg mindre slitne på slutten av dagen. Redusert støy har også vært positivt for butikkene og kontorene i gaten.

Noen viktige forutsetninger for at man kom i gang med utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i Norge
Tidslinjen for planleggingen av utslippsfrie bygg- og anleggplasser, startet med at Omsorgsbygg i 2016 begynte å etterspørre fossilfri anleggsplass i 2016, og erfarte at dette gikk greit. Den 13. desember 2016 kom «Utslippsfri byggeplass» på dagsorden for første gang i et frokostmøte i regi av Norsk Eiendom, Grønn byggallianse, Bellona og Omsorgsbygg. Opptak ligger her: Utslippsfrie byggeplasser – Grønn byggallianse (byggalliansen.no). Videre ble det gjennomført en nasjonal konferanse den 15. mai 2017 Utslippsfrie byggeplasser – leverandørkonferanse (anskaffelser.no)

Arbeidet med klimabudsjett er også sentralt for planleggingen av utslippsfrie bygg- og anleggplasser.  En viktig formell milepæl var Oslo kommunes anskaffelsesstrategi fra oktober 2017, der det heter at «Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi», selv om det på det tidspunktet ikke fantes noen større elektriske anleggsmaskiner eller kjøretøy på markedet. Her kan du lese mer om Krav til leverandører – Oslo kommune.

For mer informasjon om prosjektet i Olav Vs gate, se: 2020-05-27 Cleancon