Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Arbeidet med å lage en norsk teknisk standard for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er i gang:

I desember 2020 ble komiteen SN/K 594 Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser opprettet for å utarbeide en ny norsk standard for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Den nye standarden vil bestå av fire ulike deler:

  • NS 3770-1: Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 1: Termer og definisjoner.
  • NS 3770-2: Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 2: Datainnsamling og rapportering
  • NS 3770-3: Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 3: Energiforsyning og tilkobling
  • NS 3770-4: Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 4: Roller og prosesser

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Komiteen har utarbeidet en standard: NS 3770, som er under utvikling og vil bestå av flere deler. Den første delen blir omtalt nærmere i avsnittet nedenfor.

NS 3770-1 Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser – Del 1: Termer og definisjoner:
Del 1, NS 3770-1 omhandler termer og definisjoner. Formålet med NS 3770-1 er å gjøre overgangen til bruk av utslippsfri teknologi på bygg- og anleggsplasser enklere. Dette gjøres ved å skape en ensartet forståelse av termer, systemgrenser og definisjoner brukt for utslippsfri teknologi.

Det anbefales at aktører bruker standarden til å definere rammene for sitt prosjekt. Det må tas stilling til om kravene til bruk av utslippsfri teknologi i prosjektet skal begrenses til anleggsområdet, eventuelt i hvilken grad transport til og fra anleggsområdet skal inkluderes og hvor langt kravene for transport til og fra anleggsplassen skal strekke seg. Begrepene skal omhandle både bygg- og anleggsektoren. Derfor har man introdusert følgende begreper: byggeobjekt, byggeplass og anleggsområde. Anleggsområdet omfatter både ferdig bygg, anlegg, utearealer, midlertidig berørte arealer, rigg, mellomlager og andre støttearealer.