Utslippsfri anleggsplass: Føyka-Elvely i Asker kommune

I Asker kommunes temaplan Handlingsplan mot klimaendringer, et eget satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel, står det at i 2025 skal alle bygg- og anleggsplasser i kommunen være utslippsfrie. Asker kommune sitt første utslippsfrie anleggsprosjekt Føyka-Elvely del 1 Kirkeveien startet opp i oktober 2020 og skal være ferdig våren 2022. Prosjektet har som mål å benytte utslippsfrie anleggsmaskiner slik at utslippene innenfor anleggsområde reduseres med 50 % i forhold til konvensjonell anleggsdrift. Asker kommune har derfor satt flere ulike kontraktskrav som valgt entreprenør må følge. Noen av disse er listet opp nedenfor:

 • Minstekrav om utslippsfrie maskiner i prosentandel maskintimer
  Minst 20 % av ikkeveigående maskiner på anleggsplassen skal være uten lokale
  utslipp.
  Energibærer for maskinene kan være elektrisitet fra nett, batteri eller brenselcelle.
  Andelen beregnes ut fra maskintimer.
 • Rammeavtale – med ekstra tillegg pr. time
  I Askers Rammeavtale for entreprenørtjenester betaler byggherre et ekstra tillegg (bonus) pr. time for utslippsfri anleggsmaskin.
 • Tildelingskriterium Hvordan vekte ulike utslippsfrie maskiner?
  Asker har benyttet modellen fra Oslo for tildelingskriterium, men den er derimot ikke helt moden. Det krever betydelig kompetanse hos den som evaluerer ettersom det kan være utfordrende å sammenligne ei hoppetusse med en stor gravemaskin.

Asker kommune sin første utslippsfrie byggeplass (Kilde: Asker kommune)

Datadreven rapportering
På Nesøya i Asker fornyes for tiden vann- og avløpsnettet, nesten helt utslippsfritt. En battericontainer og hurtiglader forsyner anleggsmaskinene med strømmen de trenger. Sammen med Fremby har Asker kommune utviklet en base for datadreven rapportering fra anleggsmaskinene. På den måten kan man følge med på hvilke maskiner som til enhver tid er på anlegget, samt hvor mange timer de har gått, drivstofforbruk og klimagassutslipp. Det gjør det enklere å rapportere til Miljødirektoratet og dokumentere klimagassreduksjonene.