Teknologi og infrastruktur for utslippsfrie arbeidsmaskiner

Teknologi
I dag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplasser i Norge. I de siste årene har dette fått økt oppmerksomhet grunnet et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. SINTEF har i sin rapport om utslippsfrie byggeplasser delt fossilfrie og utslippsfrie energibærere for arbeidsmaskiner inn i fem kategorier:

  • Arbeidsmaskiner drevet på biodrivstoff: Bruk av biodrivstoff i arbeidsmaskiner er en måte å få ned utslippene på. Dette alternativet er ikke utslippsfritt, men fossilfritt. Biodrivstoff kommer i flere varianter; biodiesel, bioetanol, biogass. Ifølge bransjen kan de aller fleste arbeidsmaskiner (lastebiler, dumpere, gravemaskiner, hjullastere) kjøres på flytende biodiesel (HVO).
  • Hybride arbeidsmaskiner: Hybride arbeidsmaskiner har en diesel og elektrisk hybrid løsning. En slik hybrid maskin kan f. eks ha en dieselmotor som produserer strøm til framdrift og driver hydraulikken. Den kan også ha en elektrisk motor til svingning som også gjenvinner energi fra bremsing.
  • Elektriske arbeidsmaskiner (Kabeltilkoblet): Disse arbeidsmaskinene har ledning til strømforsyning og vil hovedsakelig stå på en fast lokasjon eller bevege seg innenfor et begrenset område. Imidlertid oppstår det usikkerhet på byggeplasser med kabler siden de har begrenset fleksibilitet. Det kan også være begrenset kapasitet på elektrisitetsnettet hvor utfordringene blir større med flere maskiner i gang samtidig.
  • Elektriske arbeidsmaskiner (batteridrevet): Mobile elektriske arbeidsmaskiner kan bevege seg fritt, og bruken er dermed kun begrenset av batterikapasiteten. Det er i dag begrenset tilgang på elektriske alternativer, men ettersom etterspørselen etter slike alternativer vokser, forventes det at tilgangen på utslippsfrie maskiner vil øke de neste årene.
  • Elektriske arbeidsmaskiner med plug-in hydrogen: Denne hybride løsningen omtales gjerne som range extender. Batteriene kan lade om natten og i eventuelle pauser. Under drift henter arbeidsmaskinene strømmen fra batteriene som kan etterfylles underveis med å koble inn hydrogendelen. Denne tekniske løsningen er spesielt godt egnet i større maskiner der den elektriske batterikapasiteten alene ikke er stor nok til å dekke energibehovet.

Infrastruktur
En viktig forutsetning for storskala innfasing av fossilfri- og utslippsfri teknologi bygg- og anleggsbransjen, samt transportsektoren, er å ha ha på plass en god infrastruktur. Regjeringen har derfor utarbeidet en nasjonal plan for infrastruktur med alternative drivstoff for transportsektoren. Det innebærer blant annet ladeinfrastruktur for elektrisitet og fyllestasjoner for hydrogen og biogass frem mot 2030.

Teknologi slik som elektrisitet og hydrogen vil utfordre eksisterende planlegging av bygg- og anleggsplasser. Energiforbruk i ulike faser av et prosjekt og tilgangen til dette må planlegges for å ha bedre kontroll og kunnskap for valg av tiltak. Det gjelder også for en større elektrifisering på byggeplassen med arbeidsmaskiner, oppvarmingssystemer og ladestasjoner som stiller krav til kapasiteten på strømforsyningen. Eventuell bruk av hydrogen og biogass/biodiesel som drivstoff til maskiner må også planlegges med hensyn til fylling, sikkerhet, logistikk og kostnader.