Motivasjon for bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner

Innen 2030 skal Norge i henhold til Parisavtalen redusere sine klimagassutslipp med 50-55 % sammenlignet med 1990-nivå. Bygg- og anleggsbransjen står for en betydelig andel av de nasjonale klimagassutslippene, og må derfor iverksette flere tiltak om Norge skal nå klimamålene.

De tre mest forurensende byggeplasselementene er transport og produksjon av byggematerialer, verktøy og maskiner drevet av forbrenningsgeneratorer, og byggeplasstransport. Fordelene med bruk av utslippsfrie arbeidsmaskiner på bygg- og anleggsplasser er reduksjon i utslipp og forurensning, forbedret livskvalitet i byer, trygt arbeidsmiljø for arbeidstakere, og en betydelig nedgang i driftskostnadene.

SINTEF har utarbeidet et veikart som retter søkelyset mot en reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp i anleggsbransjen. Veikartet kan brukes for alle som jobber i bransjen, alt fra byggherrer til entreprenører og konsulenter. Potensialet for reduksjon av direkte klimagassutslipp på selve anleggsplassen kommer blant annet av en overgang fra fossildrevne arbeidsmaskiner til fossilfri teknologi. Zero og Nye Veier har utarbeidet en Sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen. Hensikten med sjekklisten er at aktører i anleggsbransjen enkelt kan hente inspirasjon til å gjennomføre klimatiltak i sine prosjekter.

(Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Kilde: DFØ.no)