Eksempler på utslippsfri anleggsdrift

Nedenfor listes noen gode eksempler på prosjekter som har gitt verdifull innsikt og erfaringer i anskaffelses- og oppfølgingsprosesser knyttet til utslippsfrie maskiner og utstyr / utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Husk på at dette er nybrottsarbeid, noe som gjerne medfører at det oppstår noen utfordringer, og man må kanskje redusere kravene underveis. Derfor er det viktig med tett oppfølging i hele prosjektperioden og å ha fastsatt klare retningslinjer for hvordan eventuelle avvik skal håndteres! Dette, og mye annet, kan man få råd om ved å ta del i erfaringene gjort i prosjektene listen nedenfor.

Utslippsfri byggeplass i Olav Vs gate / Klingenberggata i Oslo

Utslippsfrie arbeidsmaskiner i Olav Vs gate

I Oslo står byggeplassene for om lag 7 prosent av klimagassutslippene. Oppgraderingen av Olav Vs gate / Klingenberggata betegnes gjerne som verdens første utslippsfrie byggeplass. Det innebærer at gravemaskiner, hjullastere og annet utstyr innenfor byggegjerdet skulle operere utslippsfritt – i dette tilfelle elektrisk. Ved oppstarten i begynnelsen av september 2019 hadde utslippsfrie byggeplasser vært planlagt en stund (strøm ble bestilt allerede i november 2018) og forankret både i Byrådets forslag til ny klimastrategi (hvor det er satt mål om at de kommunale byggeplassene skal bli utslippsfrie i 2025) og Klimabudsjettet for 2020 (en omstilling av bygg- og anleggsbransjen til å jobbe mer utslippsfritt er et av tiltakene som skal bidra til at Oslo når målene om reduksjon av klimagassutslippene). Les mer på Bymiljøetatens erfaring med elektriske anleggsmaskiner i Olav Vs gate.

Bygging av gang- og sykkelvei i Fredrikstad

Utslippsfrie arbeidsmaskiner i Fredrikstad

Fredrikstad kommune har med bistand fra prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser gjennomført en anskaffelse av et infrastrukturprosjekt med helt fossilfri og delvis utslippsfri anleggsdrift. Kommunen brukte både pisk og gulrot i sin innkjøpsmakt for å realisere det første prosjektet i Østfold med elektriske gravemaskiner. Godt forarbeid, tidlig markedsdialog i prosessen og god planlegging av ladeinfrastruktur var noen av suksesskriteriene for å lykkes. Det er laget en oppskrift, eller casebeskrivelse, om hvordan prosessen ble gjennomført, med formål om å inspirere og veilede kommuner som skal gjennomføre tilsvarende utbyggingsprosesser. Dokumentet finner du her: Oppskrift – Fossilfri byggeplass i Fredrikstad.

Nesten helt utslippsfri byggeplass- Brannstasjon på Sørumsand

Utslippsfri byggeplass av ny brannstasjon på Sørumsand

Ny brannstasjon på Sørumsand: Brannstasjonen ble lagt ut som et grønn innkjøp der det miljømessig ble konkurrert på grad av utslippsfritt. Prosjektet som har fått navnet Lystad Brannstasjon, er Lillestrøm kommunens demonstrasjonsbyggeplass hvor utslippsfrie arbeidsmaskiner skal demonstreres i et aktivt byggeprosjekt. Prosjektet hadde byggestart i august 2021 og forventes å stå ferdig fjerde kvart 2022. Lillestrøm kommune fikk inn syv tilbud på sin utlysning Miljøambisiøs brannstasjon på Sørumsand (Lystad Brannstasjon), noe som er svært gledelig å se at markedet responderte positivt på å konkurrere på grad av utslippsfritt allerede ved Lillestrøm kommunes utlysning, og hva dette vil gi av utslippskutt fra en relativt kompleks byggeplass som en ny brannstasjon faktisk er. Prosjektet inneholder også utbedring av eksisterende kryss og opparbeidelse av ny vei. I tillegg skal ny infrastruktur og VA-anlegg skal oppføres og detaljprosjekteres. Stasjonen planlegges oppført i to fulle etasjer, med et klatretårn i fir etasjer på en mindre del av bygget. Bygget skal ha grønne tak som tekkes med sedum og vil inngå som del av overvannskonseptet for eiendommen. Det skal i tillegg etableres solceller på deler av taket på vognhallen.