Teknologi og infrastruktur for utslippsfrie arbeidsmaskiner

Teknologi
I dag benyttes hovedsakelig fossile energikilder på byggeplasser i Norge. I de siste årene har dette fått økt oppmerksomhet grunnet et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Elektriske anleggsmaskiner har mange fordeler, inkludert reduksjon av klimagassutslipp, ingen direkte luftforurensning, mindre støyforurensning og lavere driftskostnader. SINTEF har i sin rapport om utslippsfrie byggeplasser delt fossilfrie og utslippsfrie energibærere for arbeidsmaskiner inn i fem kategorier:

  • Arbeidsmaskiner drevet på biodrivstoff: Bruk av biodrivstoff i arbeidsmaskiner er en måte å få ned utslippene på. Dette alternativet er ikke utslippsfritt, men fossilfritt. Biodrivstoff kommer i flere varianter; biodiesel, bioetanol, biogass. Ifølge bransjen kan de aller fleste arbeidsmaskiner (lastebiler, dumpere, gravemaskiner, hjullastere) kjøres på flytende biodiesel (HVO).
  • Hybride arbeidsmaskiner: Hybride arbeidsmaskiner har en diesel og elektrisk hybrid løsning som gir mulighet for å kjøre/forflytte seg med dieselmotor og arbeide stasjonært med batteri/kabel.
  • Elektriske arbeidsmaskiner (batteridrevet): Mobile elektriske arbeidsmaskiner kan bevege seg fritt, og bruken er dermed kun begrenset av batterikapasiteten. Spesielt i de mindresegmentene med begrensede energibehov vil batterielektriske løsninger være aktuelle for mange oppgaver.
  • Elektriske arbeidsmaskiner (Kabeltilkoblet): Disse arbeidsmaskinene har ledning til strømforsyning og vil hovedsakelig stå på en fast lokasjon eller bevege seg innenfor et begrenset område. Imidlertid oppstår det usikkerhet på byggeplasser med kabler siden de har begrenset fleksibilitet. Det kan også være begrenset kapasitet på elektrisitetsnettet hvor utfordringene blir større med flere maskiner i gang samtidig. Batteri- og kabelelektriske løsninger egner seg først og fremst for stasjonære oppgaver i urbane strøk, og anbefales å ikke dra de ut i miljøer der det ikke er strøm. Til dette trengs sannsynligvis containeriserte løsninger med stor energilagring som kan lades over natten, der nettet har god kapasitet og brukes på anleggsplasser for strømforsyning på dagtid.
  • Elektriske arbeidsmaskiner med plug-in hydrogen: Disse arbeidsmaskinene kan lade om natten og kjøre på strøm og hydrogen om dagen. Denne tekniske løsningen er egnet i større maskiner med lange driftstimer ettersom elektrisk batterikapasitet ikke er stor nok til å dekke energibehovet alene.

Løsninger for å levere biogass og hydrogen til bygg- og anleggsplasser er preget av at det til nå eksisterer svært få maskiner, og kun i pilotfase. Biogass og hydrogen har blant annet mangel på infrastruktur som vesentlige barrierer. Fordelene med bruk av disse energibærerne fremfor batteri- og kabelelektriske løsninger, er først og fremst fleksibiliteten ved å ikke være avhengig av et lokalt nett. For hydrogen finnes det containeriserte løsninger for både produksjon av hydrogen, transport, samt komprimering og hurtigfylling til kjøretøy. Når det gjelder biogass, er det svært lite informasjon i markedet om mobile løsninger rettet mot bygg- og anleggssektoren. Det er derfor også stor usikkerhet rundt hvorvidt maskinene vil benytte flytende eller komprimert gass. (Direkte fra markedsstudien).

Infrastruktur
All tekst nedenfor er fra markedsstudien. Kan vi bruke det? hvordan blir kildehenvisning?
En viktig forutsetning for storskala innfasing av fossilfri- og utslippsfri teknologi bygg- og anleggsbransjen, samt transportsektoren, er å ha på plass en god infrastruktur. En utfordring i overgangen til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, er tilgang til infrastruktur som strøm, hydrogen eller biogass. Dette skal enten leveres stasjonært for begrensede perioder på byggeplasser der jobben er innenfor et avgrenset område eller mobilt på anleggsplasser der jobben flytter seg.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har laget et kart over forsyning av biogass, hydrogen og lading av tunge kjøretøyer.